Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SNOLDELEV GYMNASTIK FORENING

FORENINGEN ER STIFTET D. 6. DECEMBER 1923
Reviderede vedtægter godkendt på den ordinære generalforsamling den 16. marts 2005

1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snoldelev Gymnastik Forening, SGF. Foreningens hjemsted er Ramsø Kommune.

2. Foreningens formål. Det er foreningens formål at fremme interessen for fritids- og sportsaktiviteter for alle aldersgrupper i Ramsø kommune og i foreningen skabe samvær, trivsel og glæde ved fælles aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser.

3. Medlemskab af organisationer. Foreningen skal være tilsluttet Ramsø Idræts Union og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Roskilde Amt.

4. Optagelse af medlemmer. Som medlem kan optages enhver. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er indbetalt til foreningen.

5. Kontingent. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen forud for sæsonstart for både aktive og passive medlemmer.

6. Udmeldelse – eksklusion. Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist, (som skal være medlemmer skriftligt bekendt eller påført indbetalingsblanket), kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I tilfælde af udmeldelse i løbet af sæsonen refunderes kontingentet ikke. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst ? af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

7. Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved opslag på træningsstederne. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag udsendes til medlemmerne, eller offentliggøres på træningsstederne senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemme kan kun afgives ved personlig fremmøde, ingen kan afgive mere end én stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion jf. § 6, vedtægtsændringer jf. §12 og foreningens ophør jf. § 13. Blanke stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det. Dirigenten underskriver protokollen.

Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år.
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år ad gangen, suppleant for 1 år. En suppleant, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

8. Bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig, senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandlinger med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden og godkendt. Foreningen tegnes af formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer. Formanden og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg. Udvalgene kan føre selvstændigt regnskab med ansvar over for generalforsamlingen.

9. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette. Generalforsamlingen afholdes, senest en måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling jf. § 7. Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

10. Regnskab. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab udarbejdes af kassereren og fremlægges på generalforsamlingen. Regnskabet opstilles med tal fra sidste regnskabsår til sammenligning.

11. Revision. Revisor skal være økonomisk myndig. Revisionen foretages som ”kritisk” revision.

12. Vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst ? af de afgivne stemmer er for forslaget.

13. Foreningens opløsning. Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke ¾ af de stemmeberettigede, stemmer for nedlæggelse af foreningen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet. Ved foreningens ophør og såfremt der ikke oprettes en ny forening evt. ved sammenlægning, opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kommunalbestyrelsen foranlediger disse fordelt til almennyttigt idrætsarbejde i kommunen.